โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิญญา จันทฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร ไหวหากิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลินจง จุลสายพันธ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางน้ำผึ้ง นาดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี

  ครู

 • thumbnail

  นายภัทรพงศ์ ผุยผัน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา อ่อนแปล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสิริวิมล แจ่มแจ้ง

  ครูผู้ช่วย

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ รามศิริ

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสการะ ธรรมมัง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสารภี รัตนวิชา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ ฤทธิไทยสงค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางน้ำฝน ศรีหาวัตร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันชัย อินทรผล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายรัชภูมิ น้อยคนดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ ทองหล่อ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจิดาภา แสงเรืองเดช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายสันติ สังข์ทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ จันมา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางณพิชญา ตาสาย

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสถาปนา บุญมาก

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววิริญญา ฝางแก้ว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายธนพล คำไสว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายธนพล บุญไสย์

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวอมรรัตน์ นักระบำ

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวสุนิศา บุญยโกวิทย์

  ครูอัตราจ้าง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางถวัลย์จิต คำเมือง

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเขษมชาติ อินทะสิงห์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรี ขจรเพชร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมานะ ทองคำสุก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางปทุมเมศ เทียนนาวา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี บำเพ็ญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนภาพร พรมราช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวรรณี วรรณา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกฤตติกา จันดาหงษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี บุญทรง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครูชำนาญการพเิศษ

 • thumbnail

  นางนาจรี ถือศิลป์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา กันหา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายภูริ บานทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางตุลาพร กิ่งไทร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจินตวีร์ โยสีดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอ้อมทิวา บุญโชติ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณี วรรณพักตร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภูริดา ฉิมมา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางมนัชนันท์ นามวงศ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวไอลดา เลิกนอก

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายพงษกร พงษ์เดช

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรากร บุญประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวปาริชาติ สายทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ รัตนสุก

  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

 • thumbnail

  นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางเรียมศิริ สำเภา

  ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางกชกร ซอนจำปา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจรรยา วัฒนศัพท์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางขวัญจิตร ขุดปิ่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบุญเกิด หาญกล้า

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวนาพร ศรีจันทร์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลักขณา แก้วเพิ่ม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมิตรสัน ด้วงธรรม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง พรมมาก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวกำจัด บุญสุข

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประจวบ ดาสนม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเชน โพธิ์ศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวมธุรส ปานไกร

  ครูชำนาญการ

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางถนอม สีนาค

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นายสุรชัย พันธุ์นายม

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมงคล อ่อนศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิจิตร โลมา

  ครู

 • thumbnail

  นายมานพ ศรีหา

  ครู

 • thumbnail

  นางสุมน คณานิตย์

  ครูเชี่ยวชาญ

ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา ศุภสาร

  ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ

 • thumbnail

  นายวินัย จงใจมั่น

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นายประสาร สุดทำนอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายนภัทร คำลา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ

  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

 • thumbnail

  นายพรเทพ แร่นาค

  ครูอัตราจ้าง

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิเชียร หมื่นจงใจดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกชัย รูปขาว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชลินธร สอนหลวย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางศรัญญา ลุงคะ

  ครู

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางวันวิสา คูไดค์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาธินี เกตแค

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวดาวใจ ตุนก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกิติพันธ์ จันทรา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร พรหมวิหาร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวผกามาศ กุนาคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนิรชา พันสิ้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสิรินาถ หาดยาว

  ครูอัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย พรหมบุญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

ลูกจ้างประจำ

 • thumbnail

  นางสาวบังอร รณหงษา

  เจ้าพนักงานธุรการ

บุคลากรงานโสตทัศนศึกษาและเครือข่าย

 • thumbnail

  นายสมพร ภูแม่น้ำ

  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 • thumbnail

  นายราชศักดิ์ ทองน้อย

  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

^