โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

พันธกิจ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
              "ต้นแบบองค์กรคุณภาพและผู้นําแห่งการเรียนรู้ ด้วยแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

 
พันธกิจ (Mission)

              1. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล (1. เป็นเลิศทางวิชาการ 2. สื่อสารสองภาษา 3. ล้ําหน้าทางความคิด 4. ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ 5. ร่วมกันรับผิดชอบสังคมโลก) บนพื้นฐานความเป็นไทย (เศรษฐกิจพอเพียง /คุณลักษณะอันพึงประสงค์/ค่านิยม 12 ประการ) 

             2.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

             3.  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาให้ครู บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและมีคุณธรรม จริยธรรม 

             4.  พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและเอื้อต่อการเรียนรู้ 

             5.  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

             6.  พัฒนาสถานศึกษาสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เป้าประสงค์ (Goal)

             1.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 

             2.  ผู้เรียนมีความสามารถตามความถนัด เหมาะสมตามวัย อย่างมีคุณภาพตามเป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 

             3.  สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

             4.  ครู บุคลากรมีความเชี่ยวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรม             

             5.  สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

             6.  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) เพื่อพัฒนาสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA)

             7. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่ครบถ้วน  สมบูรณ์  รองรับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

             8. สถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 
^