โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย Application Goodnote หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฏอุปสงค์ อุปทาน รายวิชา สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย Application Goodnote หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฏอุปสงค์ อุปทาน รายวิชา สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

18 มี.ค. 2566 เวลา 12:12 น. 0 973

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย Application Goodnote หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฏอุปสงค์ อุปทาน รายวิชา สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ผู้รายงาน

รายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
รายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

09 ม.ค. 2566 เวลา 17:01 น. 0 722

รายงาน การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผู้รายงาน นางสาวชลธิชา ทองหมู่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สถานศึกษา โรงเรียนบ้านคลองตะคร้อ สำนักงาน

รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ(ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

20 ธ.ค. 2565 เวลา 16:37 น. 0 941

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ผู้ประเมิน นายกีรติ วิมลเศรษฐ ปีที่รายงาน ปีงบประมาณ 2565 รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนคาร์บอนต่ำ ลดการใช้พลังง

การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ปีการศึกษา 2564
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ปีการศึกษา 2564

14 ต.ค. 2565 เวลา 09:56 น. 0 1,229

ชื่อเรื่อง : การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม ปีการศึกษา 2564 ผู้ศึกษา : นายอดิเรก ทิมกูล ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก บทคัดย่อ การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจ

การพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
การพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

31 พ.ค. 2565 เวลา 19:51 น. 0 1,800

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ผู้ศึกษา นางตุลาพร กิ่งไทร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน่วยงาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามั

การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning รายวิชา ชีววิทยา 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning รายวิชา ชีววิทยา 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

31 พ.ค. 2565 เวลา 19:34 น. 0 1,984

ชื่อเรื่อง การกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ Online Active Learning รายวิชา ชีววิทยา 5 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผู้ศึกษา นางตุลาพร กิ่งไทร ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ หน่วยงาน โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 2 เรื่อง โมล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 2 เรื่อง โมล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

19 พ.ค. 2565 เวลา 14:42 น. 0 2,195

ชื่องานวิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการคำนวณโดยใช้วิธีแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเคมี 2 เรื่อง โมล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชื่อผู้วิจัย นางอ้อมทิวา บุญโชติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเพชรพิทย

การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล วิชาเคมี 1 เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล วิชาเคมี 1 เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

19 พ.ค. 2565 เวลา 11:45 น. 0 1,089

ชื่องานวิจัย การปรับรูปแบบการวัดและประเมินผล วิชาเคมี 1 เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผู้ทำการวิจัย นางอ้อมทิวา บุญโชติ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียน เพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีว

รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์เพื่อสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์เพื่อสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์

28 เม.ย. 2565 เวลา 10:40 น. 0 1,465

ชื่อเรื่อง รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบออนไลน์เพื่อสร้างสมรรถนะการออกแบบการเรียนรู้เชิงรุกของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ผู้วิจัย วีรพล ธิกะ ปีที่ทำวิจัย 2563 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1 วิเคราะห์องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียน

การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564
การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564

26 เม.ย. 2565 เวลา 17:49 น. 0 1,748

การประเมินโครงการนิเทศภายในออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2564 โดย นายวีรพล ธิกะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 บทสรุปผู้บริหาร การประเมินโครงการ

การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและทักษะที่จำเป็นแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูแปบบการเรียนการสอน MACCA Model โดย ครูมัลลิกา กันหา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม
การจัดการเรียนเชิงรุก (Active Learning) ที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและทักษะที่จำเป็นแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยรูแปบบการเรียนการสอน MACCA Model โดย ครูมัลลิกา กันหา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

24 เม.ย. 2565 เวลา 12:05 น. 0 4,617

รูปแบบการเรียนการสอน MACCA MODEL โดย ครูมัลลิกา กันหา ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลกด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้น ม.1
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลกด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้น ม.1

22 เม.ย. 2565 เวลา 16:42 น. 0 1,332

ชื่อเรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และเวลาโลกด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับสังคมออนไลน์ รายวิชาสังคมศึกษา สาระภูมิศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยม

รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

22 เม.ย. 2565 เวลา 16:04 น. 0 1,067

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ MACCA MODEL รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี 2 รหัสวิชา ว22104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัย มัลลิกา กันหา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพช

รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฐานสู่ห้องเรียน รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์
รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฐานสู่ห้องเรียน รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์

07 ธ.ค. 2564 เวลา 06:19 น. 0 1,259

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้หลักฐานประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นฐานสู่ห้องเรียน รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้รายงาน นายมิตรสัน ด้วงธรรม ปีที่รายงาน 25

รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นตอน ECoTEPDEL MODEL รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นตอน ECoTEPDEL MODEL รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

29 พ.ย. 2564 เวลา 17:34 น. 0 1,737

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ไทย สมัยรัตนโกสินทร์ โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ 7 ขั้นตอน ECoTEPDEL MODEL รายวิชา ส23103 ประวัติศาสตร์5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพช

บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว30291 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว30291 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

05 ก.ค. 2564 เวลา 11:43 น. 0 2,111

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว30291 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน มัลลิกา กันหา บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว30291 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว30291 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

05 ก.ค. 2564 เวลา 11:33 น. 0 1,919

บทเรียนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บ ด้วยโปรแกรม Google Site โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 รายวิชา โครงงานวิทยาศาสตร์ 2 รหัสวิชา ว30291 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ครูมัลลิากา กันหา เข้าสู่บทเรียนได้ที่ลิงก์ด้านล่าง http: gg gg pro

รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน อภิสา แก้วฤาชา ตำแหน่ง ครู
รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน อภิสา แก้วฤาชา ตำแหน่ง ครู

24 มิ.ย. 2564 เวลา 15:56 น. 0 3,121

ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สื่อการสอนโปรแกรม Kahoot Application ในการวัดและประเมินผล เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน อภิสา แก้วฤาชา ตำแหน่ง ครู บทคัดย่อ รายงา

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

01 เม.ย. 2562 เวลา 12:01 น. 0 4,933

ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบซิปปา CIPPA MODEL เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่มที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ วิษรุตต์ เมืองทา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการโรงเรียนเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เ

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ความหมายและรูปแบบการกำหนดลำดับ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ( ค33202 )
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ความหมายและรูปแบบการกำหนดลำดับ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ( ค33202 )

01 เม.ย. 2562 เวลา 09:09 น. 0 3,822

ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1 ความหมายและรูปแบบการกำหนดลำดับ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 ค33202 ความหมายของลําดับ รูปแบบการเขียนลําดับ การหาพจน์ทั่วไปของลําดับ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ลําดับอนันต์และอนุกรมอนันต์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

^