โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรู้ด้วย Application Goodnote หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กฏอุปสงค์ อุปทาน รายวิชา สังคมศึกษา สาระเศรษฐศาสตร์ รหัสวิชา ส21102 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

^