รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:06 น. 0 117

O36 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการป

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:06 น. 0 162

O35 : การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส o เป็นการดำเนิน

O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy )
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy )

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:05 น. 0 619

O34 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจ

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:05 น. 0 140

O33 : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น o เป็น

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:04 น. 0 578

O32 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน กำลังโหลด hellip;

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:04 น. 0 136

O31 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย จำนวนเรื่องร้องเรียน

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:03 น. 0 133

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:02 น. 0 174

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:55 น. 0 168

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพย

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:54 น. 0 263

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ ศ 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบ

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:54 น. 0 153

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25 o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ ศ 2565

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:52 น. 0 164

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ ศ 2565 o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:52 น. 0 182

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ ศ 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:51 น. 0 245

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามรูปแบบ สขร 1 o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสน

O22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:44 น. 0 158

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น o เป็นข้อมูลการจัดซื

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:32 น. 0 269

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ ศ 2565 หมายเหตุ : กร

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:31 น. 0 159

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ ศ 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:31 น. 0 129

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18 o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดื

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:30 น. 0 128

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมา

O17 E–Service
O17 E–Service

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:29 น. 0 138

O17 : E ndash;Service แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โรงเรีย

^