ปฏิทินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

พันธกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม
^