โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

พันธกิจ วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมาตรฐานสากลบนพื้นฐานของความเป็นไทย
 

พันธกิจ

  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
  3. ส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล
  4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อม
^