โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

การจัดการความรู้

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ครูขนิษฐา สุกใสเมือง ครูสันติ สังข์ทอง ครูฉวีวรรณ อินทะกนก
ครูพัชรี ขจรเพชร ครูจุฑารัตน์ รอดนิล ครูอัมพร ฉัตรวิโรจน์
ครูอัมพร ทองศรี ครูจำเนียร ปาริจฉัตต์ ครูชลดา พานนนท์
ครูสมปอง เพ็งพัด ครูอำไพ แสงเรืองเดช ครูอภิรดี เข็มเหล็ก
ครูรสนภา ราสุ ครูพีรพร วงษ์ลา ครูสมจันทร์ หลายเจริญ
ครูปทุมเมศ เทียนนาวา ครูวรเทพ วิญญูวิทวัส ครูจัทนา พัฒนพงศ์ศรี
ครูรัชนี บำเพ็ญ ครูสุนิศา บุญยโกวิทย์ ครูสุพัตรา บุญขะจาย
ครูจักรพงษ์ ไชยสุ้ย ครูสุุนันทา หมื่นเดช ครูพรสวรรค์ บุญแถม
ครูดำรงค์ศักดิ์ งามนิล ครูเอกพันธ์ จันมา ครูจินตนา ชัยมี
ครูวรรณี วรรณพักตร์ ครูสุนี เหมธำรงรัชต์ ครูชิดเชื้อ ชมปรีดา
ครูน้ำฝน สวัสดิรักษ์ ครูนิรันดร์ รามศิริ ครูฐนกร สีเสือ
ครูชนิดา ชัยรัตนศักดิ์ ครูรำพึง นิรารมย์ ครูเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ
ครูอารายา หอมสุวรรณ ครูนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์ ครูสุพดี จันทร์ลา
ครูจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล ครูวิษรุตต์ เมืองทา ครูพรศิริ ใจชื่น
ครูนภาพร พรมราช ครูปวรวรรณ ทองหล่อ
ครูอิชยา ปานคำ ครูปทุมพร นาคะกุล กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูวรรณี วรรณา ครูกนกวลี มาละอินทร์ ครููดรุณี ศรีอินทร์
ครูวัฒนา สะอาดเมือง ครูน้ำฝน ศรีหาวัตร ครููสุรัตน์ แซงศรีนวล
ครูยุพาภรณ์ แนวถาวร ครูวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ ครููสรรเพชญ ใจชื่น
ครูเขษมชาติ อินทะสิงห์ ครููเชน โพธิ์ศรี
ครูปรียาภรณ์ ทองมาก กลุ่มสาระภาษาไทย ครููธงชัย คำเขียว
ครูถวัลย์จิต คำเมือง ครูพวงผกา สงวนใจ ครููมิตรสัน ด้วงธรรม
ครูมานะ ทองคำสุก ครูพูลทรัพย์ ชั้วเจริญ ครููจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้
ครูลัดดา เคลือบสุวรรณ ครููกานดา พรมมา
กลุ่มสาระศิลปะ ครูสุชญา ธรรมรักษ์ ครููลักขณา แก้วเพิ่ม
ครูประสาร สุดทำนอง ครูสมปอง บัวกองท้าว ครููระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์
ครูนาวี บุญทัน ครูเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์ ครููเรียมศิริ สำเภา
ครูมานพ หลายเจริญ ครูอกนิษฐ์ หมื่นยุทธ ครููอภิสา แก้วฤาชา
ครูรัชดา ผากุล ครููสถิตย์ เติมภูเขียว
กลุ่มสุขศึกษา และ พลศึกษา ครูสุภาภรณ์ อาจผักปัง ครููขวัญจิตร ขุดปิ่น
ครูสุมาลี บัวบาง ครูอมรรัตน์ สิทธิ ครููแสงเดือน แก่นสงสัย
ครูกุลชา ศีลกุล ครูเพลินพิศ แย้มสันต์ ครููอารมณ์ ลี้เหมือดภัย
ครูถนอม สีนาค ครูณัฏฐพล จักทอน ครูบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์
ครูสุรชัย พันธุ์นายม ครูจารุวรรณ สุดทำนอง ครูกชกร ซอนจำปา
ครูสมร ธานีวรรณ ครูสมศรี รังสิกรรพุม ครูจรรยา วัฒนศัพท์
กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูแววตา ลีกีรติกุล ครูจรรยา สมบูรณ์เอนก ครูสมคิด บุญสิงห์
ครูอัจจิมา สถาพรผล ครูนฤมล พรหมลัทธิ์ ครูพฤกษชาติ ศรลัมพ์
ครูวิเชียร หมื่นจงใจดี ครูสกุล วันเย็น ครูวรรณนิภา บุญเรือน
ครูวิสูตร เมฆประยูร ครูศรีสุรางค์ อายุยง ครูฉลวย กัลยาประสิทธิ์
ครูพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์ ครูอุไร เจริญฉิม ครูขจรศักดิ์ เทพานนท์
ครูนาจรี รามศิริ ครูอภิญญา มุขสิงห์
^