โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพวงผกา สงวนใจ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสมปอง บัวกองท้าว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสมศรี รังสิกรรพุม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางลัดดา เคลือบสุวรรณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครู คศ.2

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นางสุนันทา หมื่นเดช

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวรเทพ วิญญูวิทวัส

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ รามศิริ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางปทุมพร นาคะกุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางจำเนียร ปาริจฉัตต์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวันชัย อินทร์ผล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวกนกวลี มาละอินทร์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายรัชภูมิ น้อยคนดี

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ ทองหล่อ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางน้ำฝน ศรีหาวัตร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิษรุตต์ เมืองทา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวอำไพ แสงเรืองเดช

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายสันติ สังข์ทอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ จันมา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายธนพล บุญไสย์

  ลูกจ้างชั่วคราว

วิทยาศาสตร์

 • thumbnail

  นางพัชรี ขจรเพชร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายมานะ ทองคำสุก

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางอารายา หอมสุวรรณ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปทุมเมศ เทียนนาวา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางวัฒนา สอาดเมือง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวปรียาภรณ์ ทองมาก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี บำเพ็ญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอิชยา ปานคำ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางถวัลย์จิต คำเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเขษมชาติ อินทะสิงห์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางกฤตติกา จันดาหงษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนภาพร พรมราช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาววรรณี วรรณพักตร์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางวรรณี วรรณา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวรสนภา ราสุ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาววรารัตน์ คะสะติ

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสาวชนิดา ชัยรัตนศักดิ์

  ลูกจ้างชั่วคราว

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสรรเพชญ ใจชื่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกานดา พรมมา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกชกร ซอนจำปา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางจรรยา วัฒนศัพท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวดรุณี ศรีอินทร์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางขวัญจิตร ขุดปิ่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเรียมศิริ สำเภา

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางลักขณา แก้วเพิ่ม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเชน โพธิ์ศรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายมิตรสัน ด้วงธรรม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร บุญแจ้ง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ แซงศรีนวล

  ลูกจ้างชั่วคราว

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางกุลชา ศีลกุล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางถนอม สีนาค

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุรชัย พันธ์นายม

  ครู คศ.2

ศิลปะ

 • thumbnail

  นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ

  พนักงานราชการ

 • thumbnail

  นายประสาร สุดทำนอง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา ศุภสาร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายนาวี บุญทัน

  ครู คศ.2

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสมคิด บุญสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางศรีสุรางค์ อายุยง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางมาลี บุญเสริม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสกุล วันเย็น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายฉลวย กัลยาประสิทธิ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนาจรี รามศิริ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครู คศ.2

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุพดี จันทร์ลา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  Mr.Aabid Iqbal

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรสวรรค์ บุญแถม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอภิรดี เข็มเหล็ก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาววรรณา นวลทูล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา พัฒนพงศ์ศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ อินทะกนก

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุพัตรา บุญขะจาย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ

  ครู คศ.2

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์

  ครู คศ.3

^