โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาไทย

 • thumbnail

  นางรัชดา ผากุล

  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสุภาภรณ์ อาจผักปัง

  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางสาวพุฒิระพี เรือนทองดี

  ครู ปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางจารุวรรณ สุดทำนอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอมรรัตน์ สิทธิ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุชญา ธรรมรักษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายณัฏฐพล จักทอน

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอวยพร ไหวหากิจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสุพิญญา จันทฤทธิ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางลินจง จุลสายพันธ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายภัทรพงศ์ ผุยผัน

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวกัลยา อ่อนแปล

  ครูผู้ช่วย

คณิตศาสตร์

 • thumbnail

  นายนิรันดร์ รามศิริ

  ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 • thumbnail

  นางวันเพ็ญ ฤทธิ์เทพ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวันชัย อินทร์ผล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายรัชภูมิ น้อยคนดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนงค์ลักษณ์ ร้อยเซียงจันทร์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปวรวรรณ ทองหล่อ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางน้ำฝน ศรีหาวัตร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิษรุตต์ เมืองทา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวอำไพ แสงเรืองเดช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสันติ สังข์ทอง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเอกพันธ์ จันมา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสการะ ธรรมมัง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวทิพย์สุดา เมฆประยูร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสถาปนา บุญมาก

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางณพิชญา ตาสาย

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญนภา จันทร์มูล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวสารภี รัตนวิชา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายธนพล บุญไสย์

  ครู (อัตราจ้าง)

 • thumbnail

  นางสาวสุนิศา บุญยโกวิทย์

  ครู (อัตราจ้าง)

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางถวัลย์จิต คำเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเขษมชาติ อินทะสิงห์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพัชรี ขจรเพชร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายมานะ ทองคำสุก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปทุมเมศ เทียนนาวา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี บำเพ็ญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกฤตติกา จันดาหงษ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนภาพร พรมราช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาววรรณี วรรณพักตร์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสมคิด บุญสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนาจรี รามศิริ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา กันหา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอ้อมทิวา บุญโชติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี บุญทรง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางตุลาพร กิ่งไทร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาววจี จันทร์หอม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมนัชนันท์ นามวงศ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวไอลดา เลิกนอก

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ รัตนสุก

  พนักงานราชการครู

 • thumbnail

  นางจินตวีร์ โยสีดา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพงษกร พงษ์เดช

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรากร บุญประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางวรรณี วรรณา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางเรียมศิริ สำเภา

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางกชกร ซอนจำปา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางจรรยา วัฒนศัพท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางขวัญจิตร ขุดปิ่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางลักขณา แก้วเพิ่ม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางน้ำค้าง พรมมาก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเชน โพธิ์ศรี

  ครูคศ.1

 • thumbnail

  นายมิตรสัน ด้วงธรรม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางบุญเกิด หาญกล้า

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายประจวบ ดาสนม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางวนาพร ศรีจันทร์

  ครู คศ.3

สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางถนอม สีนาค

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุรชัย พันธ์นายม

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายมงคล อ่อนศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายทักษิณ ผลประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

ศิลปะ

 • thumbnail

  นางสาวชลิดา ศุภสาร

  ครูชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 • thumbnail

  นายวินัย จงใจมั่น

  ครูเชี่ยวชาญ

 • thumbnail

  นายประสาร สุดทำนอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษ

  พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน

 • thumbnail

  นายพรเทพ แร่นาค

  ครูอัตราจ้าง

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเอกชัย รูปขาว

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวิเชียร หมื่นจงใจดี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวชลินธร สอนหลวย

  ครูผู้ช่วย

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุพัตรา บุญขะจาย

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวดาวใจ ตุนก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาธินี เกตแค

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร พรหมวิหาร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายกิติพันธ์ จันทรา

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางวันวิสา คูไดด์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสิรินาถ หาดยาว

  ครู อัตราจ้าง

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 • thumbnail

  นางมนต์ริสสา เชื้อสุวรรณ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอรทัย พรหมบุญ

  ครู คศ.3

ลูกจ้างประจำ-ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสาวบังอร รณหงษา

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • thumbnail

  นายวิรัตน์ ทองแก้ว

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นายไกรทอง ชมพู่

  ช่างไม้ชั้น 4

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา กงเกียน

  ครูธุรการ

บุคลากรงานโสตทัศนศึกษาและเครือข่าย

 • thumbnail

  นายราชศักดิ์ ทองน้อย

  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

^