โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุพดี จันทร์ลา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาล

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  Mr.Aabid Iqbal

  ลูกจ้างชั่วคราว

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพรสวรรค์ บุญแถม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอภิรดี เข็มเหล็ก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาววรรณา นวลทูล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจันทนา พัฒนพงศ์ศรี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางฉวีวรรณ อินทะกนก

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสุพัตรา บุญขะจาย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญ

  ครู คศ.2

^