โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัย

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสรรเพชญ ใจชื่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกานดา พรมมา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกชกร ซอนจำปา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางจรรยา วัฒนศัพท์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวดรุณี ศรีอินทร์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางขวัญจิตร ขุดปิ่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางเรียมศิริ สำเภา

  ครู คศ.4

 • thumbnail

  นางลักขณา แก้วเพิ่ม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอภิสา แก้วฤาชา

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเชน โพธิ์ศรี

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายมิตรสัน ด้วงธรรม

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเกรียงไกร บุญแจ้ง

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางบังอร ศรีวิบูลย์รัตน์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ แซงศรีนวล

  ลูกจ้างชั่วคราว

^