โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางถวัลย์จิต คำเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายเขษมชาติ อินทะสิงห์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางพัชรี ขจรเพชร

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายมานะ ทองคำสุก

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางปทุมเมศ เทียนนาวา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี บำเพ็ญ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางกฤตติกา จันดาหงษ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนภาพร พรมราช

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาววรรณี วรรณพักตร์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายสมคิด บุญสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางนาจรี รามศิริ

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา กันหา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางอ้อมทิวา บุญโชติ

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี บุญทรง

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางตุลาพร กิ่งไทร

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาววจี จันทร์หอม

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางมนัชนันท์ นามวงศ์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี

  ครู คศ.1

 • thumbnail

  นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางสาวไอลดา เลิกนอก

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ รัตนสุก

  พนักงานราชการครู

 • thumbnail

  นางจินตวีร์ โยสีดา

  ครู คศ.2

 • thumbnail

  นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นายพงษกร พงษ์เดช

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรากร บุญประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางวรรณี วรรณา

  ครู คศ.3

 • thumbnail

  นางสาวภัทรานิษฐ์ ชัยรัตนศักดิ์

  เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab Boy)

^