การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

Download

docx
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ.docx
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ
pdf
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ.pdf
02 บันทึกส่งขอคำแนะนำ
pdf
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.pdf
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
doc
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.doc
03.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา.doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา
doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา.doc
03 บันทึกข้อความขอรับการประเมินรายปีการศึกษา
pdf
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ.pdf
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
docx
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ.docx
02.2 บันทึกคำแนะนำในการพัฒนางานในหน้าที่รับผิดชอบ
pdf
02.1 รายงานขอคำแนะนำ.pdf
02.1 รายงานขอคำแนะนำ
docx
02.1 รายงานขอคำแนะนำ.docx
02.1 รายงานขอคำแนะนำ
pdf
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.pdf
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
doc
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ.doc
01.1 บันทึกข้อความเสนอชื่อกรรมการ
pdf
01 บันทึกขอคำแนะนำ.pdf
01 บันทึกขอคำแนะนำ
docx
01 บันทึกขอคำแนะนำ.docx
01 บันทึกขอคำแนะนำ
1
^