AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

แบบทดสอบออนไลน์ โครงการสถานศึกษาพอเพียง เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรท้องถิ่น ”สำนึกรักบ้านเกิด” 10 ข้อ สอบผ่าน 70% ได้รับเกียรติบัตรทาง E-mail

^