โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นางถวัลย์จิต คำเมือง

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • thumbnail

  นายธีรพงศ์ จุลสายพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเขษมชาติ อินทะสิงห์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางพัชรี ขจรเพชร

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมานะ ทองคำสุก

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวรัชนี บำเพ็ญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนภาพร พรมราช

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวรรณี วรรณา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางกฤตติกา จันดาหงษ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางเพ็ญศรี บุญทรง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพวงเพ็ญ จิตหมั่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายประทวน จอมใจ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางแววตา ลีกีรติกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวรรณนิภา บุญเรือน

  ครูชำนาญการพเิศษ

 • thumbnail

  นางนาจรี ถือศิลป์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวมัลลิกา กันหา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวันดี กุมภาพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวอภิญญา มุขสิงห์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายภูริ บานทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจุฑาลักษณ์ ชูไพรศิริกุล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาววราภรณ์ มิ่งเมือง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวขนิษฐา สุกใสเมือง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางตุลาพร กิ่งไทร

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวจินตวีร์ โยสีดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางอ้อมทิวา บุญโชติ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววรรณี วรรณพักตร์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวภูริดา ฉิมมา

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางมนัชนันท์ นามวงศ์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวพิมพ์ประกาย บุญสะอาด

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวจิราวรรณ ทรัพย์ทิพย์

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสร้อยเพชร โพธิ์ศรี

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวไอลดา เลิกนอก

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายพงษกร พงษ์เดช

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวรากร บุญประเสริฐ

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวปาริชาติ สายทอง

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายสุรศักดิ์ รัตนสุก

  พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

 • thumbnail

  นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวศุภรา จันทสิงห์

  ครู

 • thumbnail

  นายสราวุธ สิงห์โตทอง

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกฤตณัฐ ไกรศรีบุตร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นายวงศกร ศรีเมือง

  ครูอัตราจ้าง

^