โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันศุกร์ที่ 09 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:03 น. 0 117

O30 : ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานโดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป เพื่อเป็นการคุ

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

15 ก.ย. 2565 เวลา 12:02 น. 0 141

O29 : แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธ

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:55 น. 0 148

O28 : รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพย

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:54 น. 0 244

O27 : หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล o แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ ศ 2565 อย่างน้อยประกอบด้วย การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบ

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:54 น. 0 138

O26 : การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล o แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25 o เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ ศ 2565

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:52 น. 0 149

O25 : นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล o เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ ศ 2565 o แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:52 น. 0 161

O24 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ ศ 2564

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:51 น. 0 225

O23 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ตามรูปแบบ สขร 1 o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสน

O22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:44 น. 0 144

O22 : ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ o แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น o เป็นข้อมูลการจัดซื

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:32 น. 0 249

O21 : แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ ศ 2565 หมายเหตุ : กร

O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:31 น. 0 146

O20 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ ศ 2564

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:31 น. 0 111

O19 : รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18 o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ o สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดื

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:30 น. 0 114

O18 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ ตามประเภทรายการใช้จ่าย o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมา

O17 E–Service
O17 E–Service

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:29 น. 0 120

O17 : E ndash;Service แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โรงเรีย

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:28 น. 0 326

O16 : รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ ศ 2564 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงบประมาณ

O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:27 น. 0 217

O15 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ ศ 2565 กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารทั่วไป คู่มือการปฏิบัติงาน

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

15 ก.ย. 2565 เวลา 11:26 น. 0 128

O14 : คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ o แสดงคู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ข

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

15 ก.ย. 2565 เวลา 10:50 น. 0 113

O13 : คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สำหรับ บุคลากรในหน่วยงาน และกำหนดวิธี

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

15 ก.ย. 2565 เวลา 10:45 น. 0 114

O12 : รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ ศ 2564

O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

14 ก.ย. 2565 เวลา 17:44 น. 0 113

O11 : รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10 มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินง

^