การประเมินคุณธรรมและความโป่รงใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางอัจจิมา สถาพรผล

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพฤกษชาติ ศรลัมพ์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายวิเชียร หมื่นจงใจดี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายเอกชัย รูปขาว

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวนฤมล พรหมลัทธิ์

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวชลินธร สอนหลวย

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางศรัญญา ลุงคะ

  ครู

^