AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอังคารที่ 09 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสุพัตรา บุญขะจาย

กลุ่มบุคลากรภาษาต่างประเทศ

ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล์

^