โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
  • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

    นางสุพัตรา บุญขะจาย

    ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

    นางสมจันทร์ หลายเจริญ

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางชลดา พานนนท์

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางสาวจินตนา ชัยมี

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางสาธินี เกตแค

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางสาวดาวใจ ตุนก

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางวันวิสา คูไดค์

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางพรศิริ ใจชื่น

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

    ครูชำนาญการ

  • thumbnail

    นายฐนกร สีเสือ

    ครู

  • thumbnail

    นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา

    ครูชำนาญการพิเศษ

  • thumbnail

    นายกิติพันธ์ จันทรา

    ครู

  • thumbnail

    นางสาวกนกพร พรหมวิหาร

    ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

    นางสาวผกามาศ กุนาคำ

    ครู

  • thumbnail

    นางสาวนิรชา พันสิ้ว

    ครูผู้ช่วย

  • thumbnail

    นางสาวสิรินาถ หาดยาว

    ครูอัตราจ้าง

  • thumbnail

    นายณัฐวรรธน์ คล้ามนฤมล

    ครูอัตราจ้าง

^