โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันพุธที่ 06 ธันวาคม พ.ศ. 2566

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางวันวิสา คูไดค์

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาธินี เกตแค

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวดาวใจ ตุนก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกิติพันธ์ จันทรา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร พรหมวิหาร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวผกามาศ กุนาคำ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวนิรชา พันสิ้ว

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวพรรษพร วรเตชะ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์

  ครู

^