โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสุพัตรา บุญขะจาย

  ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  นางสมจันทร์ หลายเจริญ

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางชลดา พานนนท์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวจินตนา ชัยมี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวทัศนีย์ ทองศรี

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาธินี เกตแค

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวดาวใจ ตุนก

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางวันวิสา คูไดค์

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางพรศิริ ใจชื่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่น

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรษา ศรประเสริฐ

  ครูชำนาญการ

 • thumbnail

  นายฐนกร สีเสือ

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดา

  ครูชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายกิติพันธ์ จันทรา

  ครู

 • thumbnail

  นางสาวกนกพร พรหมวิหาร

  ครูผู้ช่วย

 • thumbnail

  นางสาวสิรินาถ หาดยาว

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นางสาวศิริลักษณ์ หมื่นเนียมไวย

  ครูอัตราจ้าง

 • thumbnail

  นายณัฐวรรธน์ คล้ามนฤมล

  ครูอัตราจ้าง

^