AFS 2022

โรงเรียนเพชรพิทยาคม

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2565

เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+
 • ติดต่อเรา

ครู - อาจารย์ โรงเรียนเพชรพิทยาคม

บุคลากรงานโสตทัศนศึกษาและเครือข่าย

 • thumbnail

  นายสมพร ภูแม่น้ำ

  เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

 • thumbnail

  นายราชศักดิ์ ทองน้อย

  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

^